icon
vien
icon
icon

Recap AMA ICKitties – Black Report

Đăng bởi Charles vào January 5, 2022

Vào 20h ngày 16 tháng 12 năm 2021, cộng đồng Black Report có cơ hội trao đổi với Mr. Whiskers and Andy G tham gia AMA để cung cấp thông tin hữu ích về ICKitties là bộ sưu tập gồm 10.000 Kitties 8-bit trên mạng Internet Computer, những Kitties này sống trong vũ trụ ICKitty gồm có 7 Vương Quốc mỗi Vương Quốc sẽ được cai trị bởi 14 Royal Kitties và được giám sát bởi 7 God Kitties. Những người nắm giữ Royal Kitties sẽ nhận được 50% tiền hoa hồng từ việc bán lại các ICKitties mãi mãi.

AMA này được tổ chức bởi Black Report là trung tâm nghiên cứu, phân tích, đầu tư và ươm mầm cho các dự án tiền mã hoá và công nghệ Blockchain. Bên cạnh đó, chúng tôi còn nghiên cứu và thông tin về các dự án airdrop cũng như tìm kiếm các hidden gem tiềm năng để thông tin đến cộng đồng.

Nội dung của Black Report mang tính thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư.

Chương trình AMA:

Phần 1: Giới thiệu và tìm hiểu chung về dự án

              • Giới thiệu về Black Report và dự án ICKitties

         • Black Report sẽ đưa ra 10 câu hỏi đến từ cộng đồng quan tâm tới ICKitties để có thể hiểu rõ hơn về dự án.

Phần 2: Hỏi đáp cùng các thành viên

              • Nhóm sẽ được unmute và mọi người có thể trực tiếp đặt câu hỏi cho dự án.

              • Khách mời AMA sẽ chọn ra 10 câu hỏi ấn tượng nhất để giải đáp cho mọi người

Nội dung của chương trình AMA

Phần 1: Giới thiệu và tìm hiểu chung về dự án

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Welcome Mr. Whiskers and Andy G to BlackReport

Mr. Whiskers

Hello guys! It’s a pleasure to be here! Thank you for having us

Andy G

Hello! Thank you for your invitation 👀

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Nice, happy to see you here

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Are you ready to begin AMA?

Mr. Whiskers

Yes

Andy G

Absolutely

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

AMA will start with Part 1: Introduction and answer form questions

Firstly, I will introduce about BlackReport.

BlackReport is a center where research, analysic, invest, launchpad for Cryptocurrency project and Blockchain technology. Moreover, we also research, provide information regard to airdrop events and find potential hidden gem to community

Disclaimer: All contents on BlackReport for informational purposes and do not constitute financial advice, investment advice, trading advice

To understand clearly, can you introduce about yourself, your team and ICKitties project to Black Report community?

Translate: Để mọi người có thể hiểu rõ hơn bạn có thể giới thiệu về bản thân, team của bạn và dự án ICKitties đến cộng đồng BlackReport được không?

Andy G

[In reply to Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures]

Great! Thank you for your introduction

Mr. Whiskers

[In reply to Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures]

Sure thing! 

The core members of our team are me and my brother Mr. Mittens (aka Andy). We have been working together in the video production sector since 2015 so naturally communication comes very easy for us. 

In our team we have an illustrator and animator. Together with them we created the designs for our NFTs, the ICKitties Universe and an animation that explains the lore behind everything.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Mr. Whiskers]

Translate:

Chắc chắn!

Các thành viên cốt lõi của đội chúng tôi là tôi và anh trai tôi, ông Mittens. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong lĩnh vực sản xuất video từ năm 2015 nên việc giao tiếp tự nhiên rất dễ dàng đối với chúng tôi.

Trong nhóm của chúng tôi, chúng tôi có một họa sĩ minh họa và hoạt họa. Cùng với họ, chúng tôi đã tạo ra các thiết kế cho NFT của chúng tôi, Vũ trụ ICKitties và một hình ảnh động giải thích truyền thuyết đằng sau mọi thứ.

Andy G

The artistic style we decided to use for our ICKitties collection is pixel art because although we could’ve went for a more modern art style, we grew up with games like Duck Hunt (played on the old TVs), Castlevania, DOOM, Mario, Duke Nukem etc. and this art style allows us to go back in time – so to speak – and relive our youth years; also this style is not appealing only to people our age, but also to newer generations who will learn where everything started and hopefully they will feel inspired to create with the tools they have today as compared to the tools that were available back in the 80’s and 90’s.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Andy G]

Translate

Phong cách nghệ thuật mà chúng tôi quyết định sử dụng cho bộ sưu tập ICKitties của mình là nghệ thuật pixel bởi vì mặc dù chúng tôi có thể theo đuổi phong cách nghệ thuật hiện đại hơn, nhưng chúng tôi đã lớn lên với các trò chơi như Duck Hunt (chơi trên TV cũ), Castlevania, DOOM, Mario, Duke Nukem, v.v. và phong cách nghệ thuật này cho phép chúng ta quay ngược thời gian – có thể nói là – và hồi tưởng lại những năm tháng tuổi trẻ của chúng ta; Ngoài ra, phong cách này không chỉ hấp dẫn đối với những người ở độ tuổi của chúng ta mà còn với những thế hệ mới hơn, những người sẽ tìm hiểu nơi mọi thứ bắt đầu và hy vọng họ sẽ cảm thấy có cảm hứng để sáng tạo bằng những công cụ mà họ có ngày nay so với những công cụ có sẵn từ những năm 80 và 90 của.

Mr. Whiskers

[In reply to Andy G]

On top of that, we feel that pixel art is more personal and more welcoming to the general public.

There will be a total of 10,000 ICKitties in this first collection. ICKitties is not only going to be an avatar collection. We designed everything with a long-term vision in mind.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Mr. Whiskers]

Translate

Trên hết, chúng tôi cảm thấy rằng nghệ thuật pixel mang tính cá nhân hơn và dễ tiếp cận hơn với công chúng.

Sẽ có tổng cộng 10.000 ICKitties trong bộ sưu tập đầu tiên này. ICKitties sẽ không chỉ là một bộ sưu tập hình đại diện. Chúng tôi thiết kế mọi thứ với tầm nhìn dài hạn.

Andy G

We want our community to have a reason to hold our NFTs. We will be creating a play-to-earn game in our Metaverse together with our strategic partner ICPuppies.

To be a part of this Metaverse you will need an ICKitty or an ICPuppy In addition, in our collection, there will be 21 one-of-a-kind NFTs: the rulers of the 7 Kingdoms: 7 brave kings & 7 beautiful queens and 7 mighty Gods overseeing the Kingdoms.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Andy G]

Translate

Chúng tôi muốn cộng đồng của chúng tôi có lý do để nắm giữ NFT của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tạo một trò chơi chơi để kiếm tiền trong Metaverse cùng với đối tác chiến lược ICPuppies của chúng tôi.

Để trở thành một phần của Metaverse này, bạn sẽ cần có ICKitty hoặc ICPuppy Ngoài ra, trong bộ sưu tập của chúng tôi, sẽ có 21 NFT độc nhất vô nhị: những người cai trị 7 Vương quốc: 7 vị vua dũng cảm & 7 nữ hoàng xinh đẹp và 7 vị thần hùng mạnh giám sát các Vương quốc.

Mr. Whiskers

[In reply to Andy G]

In the couple of months that ICKitties have been around, we have built many partnerships with other projects and IC communities.

The main ones are:

– ICPuppies is probably going to be our biggest partnership ever. We literally joined forces with Lucian, Tom, and their team because that’ll give us twice the manpower to be able to deliver on our promises.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Mr. Whiskers]

Translate

Trong vài tháng mà ICKitties đã xuất hiện, chúng tôi đã xây dựng nhiều mối quan hệ đối tác với các dự án và cộng đồng IC khác.

Những điều chính là:

– ICPuppies có lẽ sẽ là mối quan hệ hợp tác lớn nhất của chúng tôi từ trước đến nay. Theo đúng nghĩa đen, chúng tôi đã hợp lực với Lucian, Tom và nhóm của họ vì điều đó sẽ cung cấp cho chúng tôi gấp đôi nhân lực để có thể thực hiện lời hứa của mình.

Andy G

We have applied for a Dfinity Community grant, we were interviewed directly by the Dfinity team. In the video conference that we had on zoom, we presented to them our roadmap and future plans, and we were awarded a $10,000 grant to help us bring our vision to reality and have completed the KYC forms that were requested.

This is a brief introduction to our project, now we’re ready for your questions 😇 Done

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Andy G]

Translate

Chúng tôi đã đăng ký tài trợ cho Cộng đồng Dfinity, chúng tôi đã được nhóm Dfinity phỏng vấn trực tiếp. Trong hội nghị truyền hình mà chúng tôi đã phóng to, chúng tôi đã trình bày với họ lộ trình và kế hoạch tương lai của mình, đồng thời chúng tôi đã được trao một khoản tài trợ 10.000 đô la để giúp chúng tôi đưa tầm nhìn của mình thành hiện thực và đã hoàn thành các biểu mẫu KYC được yêu cầu.

Đây là phần giới thiệu ngắn gọn về dự án của chúng tôi, bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng cho các câu hỏi của bạn 😇 Done!

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Thanks for your sharing. Very detailed and specific, I am sure after your introduction, everyone here also learn more about you, your team and your project

Translate

Cảm ơn những chia sẻ của bạn rất chi tiết và cụ thể mọi gười cũng đã nắm rõ hơn thông tin về bạn đội của bạn và dự án ICKitties

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Don’t let everyone wait any longer, I will start with 5 typical questions from BlackReport community.

Translate

Không để mọi người chờ lâu nữa, mình sẽ bắt đầu với 5 câu hỏi tiêu biểu từ cộng đồng BlackReport.

Andy G

Sure

Mr. Whiskers

🙏

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Question 1: . We heard a lot about ICKitties x ICPuppies. Could you draw us the big picture and small picture xD of what you guys are cooking. Since you are 8-bit, only 8-bit are most appropriate partners, is there any chance for other players to join the Metaverse? Thanks

Translate

1. Chúng tôi đã nghe nói nhiều về ICKitties x ICPuppies. Bạn có thể vẽ cho chúng tôi bức tranh lớn và bức tranh nhỏ về những gì các bạn đang nung nấu. Vì bạn là bộ sưu tập 8-bit, nên chỉ có các dự án 8-bit là đối tác thích hợp nhất, liệu có cơ hội nào cho những người chơi khác tham gia vào Metaverse của bạn không? Cảm ơn.

Mr. Whiskers

[In reply to Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures]

As ICPuppies announced in their tweet a few days ago, the strategic partnership between our teams has a few goals.

We wanted to join our teams because all four of us – Lucian, Tom, myself and Mr. Mittens all shared a common vision and it was only natural that this partnership came to be.

Because we are essentially two small indie teams, and don’t have unlimited resources like giants in the gaming space – companies like Activision, Epic Games, etc – we had to make this strategic partnership to make sure we’ll be able to get to our goals.

Andy G

Let’s think about it this way: If we were to be separate and build two different games, the player base would’ve been split and we would have had two average games.

But because we joined forces, we’ll bring together both our communities and build a better game that everybody will enjoy.

Other than building the self-sustaining P2E metaverse, we’re looking at:

– Building an online publication dedicated to NFTs on the IC, to bring a voice to every NFT creator out there.

For those interested in collaborating with us, our platform will also serve as a launchpad for new projects.

Mr. Whiskers

A few of the things we’re looking at are:

– Doing AMAs with new and existing creators.

– Interviews, Twitter Spaces, Podcasts (yes, one day you’ll see the creators behind ICPuppies and ICKitties) and so on.

Andy G

And to answer the second part of your question, we would love to integrate all the main collections to our future Metaverse. That would imply replicating all the assets in 8-bit style thus making it possible to integrate everyone.

However, currently our main focus is delivering on the ICPuppies x ICKitties game.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Translate

Như ICPuppies đã thông báo trong tweet của họ cách đây vài ngày, mối quan hệ đối tác chiến lược giữa các nhóm của chúng tôi có một số mục tiêu. Chúng tôi muốn tham gia vào đội của mình bởi vì cả bốn chúng tôi – Lucian, Tom, tôi và Mr. Mittens đều có chung một tầm nhìn và việc hợp tác này là điều tự nhiên.

Bởi vì chúng tôi về cơ bản là hai nhóm độc lập nhỏ và không có nguồn lực dồi dào như những ông lớn trong mảng gaming – các công ty như Activision, Epic Games, v.v. – chúng tôi đã phải thực hiện quan hệ đối tác chiến lược này để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ có thể mục tiêu của chúng tôi.

Hãy nghĩ về nó theo cách này: Nếu chúng tôi tách biệt và xây dựng hai trò chơi khác nhau, cơ sở người chơi sẽ bị chia tách và chúng tôi sẽ có hai trò chơi ở mức trung bình.

Nhưng bởi vì chúng tôi đã hợp lực, chúng tôi sẽ mang cả cộng đồng lại với nhau và xây dựng một trò chơi hay hơn mà mọi người sẽ thích.

Ngoài việc xây dựng metaverse P2E tự duy trì, chúng tôi đang xem xét:

– Xây dựng một ấn phẩm trực tuyến dành riêng cho NFT trên IC, để mang lại tiếng nói cho những người tạo NFT ngoài kia.

Đối với những người quan tâm đến việc cộng tác với chúng tôi, nền tảng của chúng tôi cũng sẽ đóng vai trò là bệ phóng cho các dự án mới.

Một số điều chúng tôi đang xem xét là:

– Làm AMA với những người sáng tạo mới và hiện có.

– Phỏng vấn, Twitter Spaces, Podcast (vâng, một ngày nào đó bạn sẽ thấy những người sáng tạo đằng sau ICPuppies và ICKitties), v.v.

Và để trả lời phần thứ hai của câu hỏi của bạn, chúng tôi muốn tích hợp tất cả các bộ sưu tập chính vào Metaverse trong tương lai của chúng tôi. Điều đó ngụ ý về việc sao chép tất cả các tài sản theo kiểu 8-bit, do đó có thể tích hợp tất cả mọi người.

Tuy nhiên, hiện tại trọng tâm chính của chúng tôi là mang đến trò chơi ICPuppies x ICKitties.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Thanks for your answer, very easy to understand and detailed

Next question

Andy G

🙏

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Question 2

1. Why did you choose Internet Computer to build a project? What are the advantages and disadvantages for your project in the long term and short term?

2. You can briefly introduce your team, they will what work is in charge when building the project and where do ideas come from to create the ICKitties collection

Translate

1. Tại sao bạn lại chọn Internet Computer để xây dựng dự án? Dự án của bạn có những thuận lợi và khó khăn gì trong dài hạn và ngắn hạn?

2. Bạn có thể giới thiệu ngắn gọn về nhóm của mình, họ sẽ phụ trách công việc gì khi xây dựng dự án và ý tưởng đến từ đâu để tạo bộ sưu tập ICKitties

Mr. Whiskers

[In reply to Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures]

The main reason for choosing the IC is the fact that we can host the game entirely on chain which will make it very secure, especially since it will be a P2E game so security is even more important.

Andy G

[In reply to Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures]

Another reason for choosing Internet Computer was it’s obvious advantages over competitors like Ethereum which have ever growing fees and slower and slower transaction speeds. IC solves both the scalability and security issues of other networks.

The only disadvantage that we may have on IC is that the network is relatively new and lesser known than its competitors but we’ll do everything in our power to bring it to as many people as possible.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Translate

1. Lý do chính để chọn IC là chúng tôi có thể lưu trữ trò chơi hoàn toàn trên chuỗi, điều này sẽ làm cho nó rất an toàn, đặc biệt là vì đây sẽ là một trò chơi P2E nên bảo mật càng quan trọng hơn.

Một lý do khác để chọn Internet Computer là lợi thế rõ ràng của nó so với các đối thủ cạnh tranh như Ethereum, vốn luôn tăng phí và tốc độ giao dịch ngày càng chậm hơn. IC giải quyết cả các vấn đề về khả năng mở rộng và bảo mật của các mạng khác.

Điểm bất lợi duy nhất mà chúng tôi có thể gặp phải đối với IC là mạng này tương đối mới và ít được biết đến hơn so với các đối thủ cạnh tranh nhưng chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để mang nó đến càng nhiều người càng tốt.

Mr. Whiskers

So, as we said in our introduction, the core members of our team are me and my brother Andy (Mr. Mittens). We have been working together in the video production sector since 2015 so naturally communication comes very easy for us.

In our team we also have an illustrator and animator. Together with them we created the designs for our NFTs, the ICKitties Universe and an animated video that explains the lore behind everything.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Mr. Whiskers]

Translate

Như đã đề cập ở phần đầu, các thành viên cốt lõi của đội chúng tôi là tôi và anh trai tôi, ông Mittens. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong lĩnh vực sản xuất video từ năm 2015 nên việc giao tiếp tự nhiên rất dễ dàng.

Trong nhóm của chúng tôi có một họa sĩ minh họa và hoạt họa. Cùng với họ, chúng tôi đã tạo ra các thiết kế cho NFT của chúng tôi, Vũ trụ ICKitties và một đoạn video hoạt hình giải thích truyền thuyết đằng sau mọi thứ.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Okay thanks for your answer

Next question

Question 3

a. Can you summarize the plan to open sale ICKitties on 17th Dec and now can we get more roles to be able to mint NFT at a discounted price? 

b. I see your project mentioned: “14 Royal Kitties are the rulers of the 7 Kingdoms, they will share 50% of the ICKitties resale commissions between them forever” can you talk more about this, resale commissions from all ICkitties that are traded on the market or just the ICkitties I own?

Translate

a. Bạn có thể tóm tắt kế hoạch mở bán ICKitties vào ngày 17 tháng 12 và bây giờ chúng tôi có thể nhận thêm vai trò để có thể mua NFT với mức giá chiết khấu không?

b.Tôi thấy dự án của bạn có đề cập đến: “14 Royal Kitties là những người cai trị 7 Vương quốc, họ sẽ chia nhau 50% hoa hồng bán lại ICKitties giữa họ mãi mãi” bạn có thể nói thêm về điều này không, hoa hồng bán lại từ tất cả các ICKitties được giao dịch trên thị trường hay chỉ ICkitties mà tôi sở hữu?

Mr. Whiskers

a. We will have two separate discounts for our launch.

Whitelisted members that participated in our whitelisting process that ended a couple of weeks ago, or those who won it in the giveaways we did will receive a -0.1 ICP discount when minting ICKitties

ALL ICPuppies holders that have at least one puppy in their Stoic Wallet when we take the snapshot will also receive a -0.1 ICP discount

Those discounts stack, so for example if by the time you’re minting your ICKitties, the minting price is 0.6 ICP, with the discounts (-0.1 for WL and -0.1 for puppies holders) the price you’ll pay is going to be 0.4 ICP.

There will be no limit for the amount of ICKitties you’ll be able to mint with the discounts.

Andy G

b. The 14 Royal Kitties will share 50% of the resale commission of ALL ICKitties sales that are made after trading is enabled airdropped to their wallet.

We have reserved 4 Royal Kitties for our main partnerships and will give 1 Royal Kitty in a giveaway to one lucky community member who has one kitty from each Kingdom before the trading begins (before entrepot starts trading for our collection).

We firmly believe that those kitties will be extremely valuable and we wanted to make it as fair as possible for all minters so the remaining 9 Royal Kitties will be evenly spread throughout the minting pool, giving everyone a fair chance to find one!

The team has not reserved any rare NFT for themselves. We want all the cool ones to be part of the community where they belong.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Translate

a. Chúng tôi sẽ có hai đợt giảm giá riêng biệt cho đợt ra mắt của chúng tôi:

1. Các thành viên trong danh sách trắng đã tham gia vào quy trình lập danh sách trắng của chúng tôi đã kết thúc vài tuần trước hoặc những người giành được nó trong chương trình tặng quà mà chúng tôi đã nhận sẽ nhận được chiết khấu -0,1 ICP khi đúc ICKitties

2. TẤT CẢ chủ sở hữu ICPuppies có ít nhất một puppy trong Ví Stoic của họ khi chúng tôi chụp snapshot cũng sẽ nhận được chiết khấu -0,1 ICP

Các khoản chiết khấu đó xếp chồng lên nhau, vì vậy, ví dụ: nếu vào thời điểm bạn đang đúc ICKitties của mình, giá đúc là 0,6 ICP, với các khoản chiết khấu (-0,1 cho WL và -0,1 cho người giữ puppy), giá bạn sẽ trả sẽ là 0,4 ICP.

Sẽ không có giới hạn cho số lượng ICKitties mà bạn có thể kiếm được khi được giảm giá.

b. 14 Royal Kitties sẽ chia sẻ 50% hoa hồng bán lại của TẤT CẢ doanh số bán hàng của ICKitties được thực hiện sau khi giao dịch được bật airdrop vào ví của họ.

Chúng tôi đã dành 4 Royal Kitties cho các mối quan hệ đối tác chính của mình và sẽ tặng 1 Royal Kitty dưới dạng quà tặng cho một thành viên cộng đồng may mắn có một mèo từ mỗi Vương quốc trước khi giao dịch bắt đầu (trước khi Entrepot bắt đầu cho giao dịch bộ sưu tập của chúng tôi).

Chúng tôi tin chắc rằng những chú mèo con đó sẽ cực kỳ có giá trị và chúng tôi muốn làm cho nó công bằng nhất có thể cho tất cả những minters nên 9 chú mèo Hoàng gia còn lại sẽ được phân bổ đều khắp nơi mint, mang đến cho mọi người cơ hội công bằng để tìm được một chú!

Nhóm nghiên cứu đã không dành bất kỳ NFT quý hiếm nào cho riêng mình. Chúng tôi muốn tất cả những NFT ấy ở trong cộng đồng nơi chúng thuộc về

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Sounds very interesting I also want to own an ICkitties right now especially Royal Kitties

Mr. Whiskers

We all want one 👀

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

 [In reply to Mr. Whiskers]

I hope I am lucky haha

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Okay, next question

Andy G

Bring it on

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Question 4: Your collection includes 10,000 ICKitties, but your discord community is less than 5,000 members. Do you have a plan to sell them all, in case they don’t sell out, what solutions will you have to help keep the floor price in the best way to ensure the interests of presale participants?

Translate

Bộ sưu tập của bạn bao gồm 10.000 ICKitties, nhưng cộng đồng trên Discord của bạn có ít hơn 5.000 thành viên. Bạn đã có kế hoạch để có thể bán hết tất cả chưa, trường hợp bán không hết thì bạn sẽ có giải pháp gì để giúp giữ giá sàn một cách tốt nhất, đảm bảo quyền lợi của người tham gia presale?

Andy G

As soon as we started the project we knew we had to get in touch with projects that had good people behind them, make partnerships and start building together. Besides the strategic partnership with ICPuppies and other collaborations that we did with various projects, we have applied for a Dfinity grant.

We have been interviewed by Dfinity directly, have confirmed our identities and roadmap with them and have been awarded a $10,000 grant for our project.

Mr. Whiskers

[In reply to Andy G]

Moving forward, after our launch – which we’re confident will sell out, as we did everything in our power to show the community that we deliver on what we promise – we’ll start developing the game alongside ICPuppies. However, it’s up to the community to decide if they support our vision and that will reflect during our launch on December 17th.

We priced ICKitties the way we did because we wanted the price to be accessible. We want everyone to be able to mint at least a couple of them – which means they will be pretty well spread out throughout our community.

Andy G

Also, a high minting price is usually followed by a big crash post-launch because people want to get rid of their NFTs as they are probably over-invested in them.

NFTs, unlike tokens, are not divisible and if the floor price is too high, many people are left out or take too much of a risk when investing in them.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Translate

Ngay khi bắt đầu dự án, chúng tôi biết rằng chúng tôi phải liên hệ với những dự án có những người giỏi đứng sau chúng, tạo quan hệ đối tác và bắt đầu xây dựng cùng nhau. Bên cạnh quan hệ đối tác chiến lược với ICPuppies và các hợp tác khác mà chúng tôi đã thực hiện với các dự án khác nhau, chúng tôi đã đăng ký cho tài trợ từ Dfinity.

Chúng tôi đã được phỏng vấn trực tiếp bởi Dfinity, đã xác nhận danh tính và lộ trình của chúng tôi với họ và đã được trao khoản tài trợ 10.000 đô la cho dự án của chúng tôi.

Trong tương lai, sau khi ra mắt dự án mà chúng tôi tự tin sẽ thành công vì chúng tôi đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để cho cộng đồng thấy rằng chúng tôi cung cấp những gì chúng tôi hứa – chúng tôi sẽ bắt đầu phát triển trò chơi cùng với ICPuppies. Tuy nhiên, cộng đồng sẽ quyết định xem họ có ủng hộ tầm nhìn của chúng tôi hay không và điều đó sẽ phản ánh trong thời gian ra mắt của chúng tôi vào ngày 17 tháng 12.

Chúng tôi định giá ICKitties theo cách chúng tôi đã làm vì chúng tôi muốn giá có thể tiếp cận được. Chúng tôi muốn mọi người có thể mint ít nhất một vài trong số chúng – có nghĩa là chúng sẽ được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng của chúng tôi.

Ngoài ra, giá mint cao thường đi kèm với một sự cố lớn sau khi ra mắt vì mọi người muốn bán NFT của họ vì họ có thể đã đầu tư quá mức vào chúng.

NFT, không giống như token, không thể phân chia và nếu giá sàn quá cao, nhiều người sẽ bị bỏ rơi hoặc chịu quá nhiều rủi ro khi đầu tư vào chúng.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Thanks for your answer,I will go to the entrepot tomorrow and buy myself cute ICKitties

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Next question

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

It is also the last question in part 1

Question 5:  In the plot you mentioned 7 Kingdoms, so is there a difference in the population and rarity of Kittizen in each Kingdom? Currently, do you have plans to cooperate with other projects inside and outside the IC ecosystem?

Translate:

5. Trong cốt truyện bạn có đề cập đến 7 Vương quốc, vậy có sự khác biệt về dân số và độ hiếm của Kittizen ở mỗi Vương quốc không? Hiện tại, bạn có kế hoạch hợp tác với các dự án khác trong và ngoài hệ sinh thái IC không?

Mr. Whiskers

[In reply to Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures]

Similar to all other assets, cats from different Kingdoms will have different rarities. There won’t be huge differences. For example, the most common colored kitties will be ~1700 while the rarest ones will be ~1150 and all the rest are in between.

Andy G

As for the second part of your question, we don’t currently have a plan to cooperate with projects outside of the IC ecosystem as we want to spend all our energy to bring the IC to as many new users as possible through our art and marketing strategies.

That being said, ICPuppies is and will remain our main partner on the network and we’re building our vision together as a team.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Translate:

Tương tự như tất cả các tài sản khác, mèo từ các Vương quốc khác nhau sẽ có độ hiếm khác nhau. Sẽ không có sự khác biệt lớn. Ví dụ: những con mèo phổ biến nhất sẽ là ~ 1700 trong khi những con hiếm nhất sẽ là ~ 1150 và tất cả những con còn lại ở giữa.

Đối với phần thứ hai của câu hỏi của bạn, chúng tôi hiện không có kế hoạch hợp tác với các dự án bên ngoài hệ sinh thái IC vì chúng tôi muốn dành toàn bộ năng lượng của mình để đưa IC đến càng nhiều người dùng mới càng tốt thông qua nghệ thuật và các chiến lược tiếp thị của chúng tôi.

Điều đó đang được nói, ICPuppies đang và sẽ vẫn là đối tác chính của chúng tôi trên hệ sinh thái IC và chúng tôi đang cùng nhau xây dựng tầm nhìn của mình với tư cách là một nhóm.

Andy G

[In reply to Andy G]

However, once everything is done and ready we will look into collaborating with projects outside of IC ecosystem ❤️

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Andy G]

Tuy nhiên, khi mọi thứ đã hoàn tất và sẵn sàng, chúng tôi sẽ xem xét hợp tác với các dự án bên ngoài hệ sinh thái vi mạch

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Thanks for all your answers, very detail

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

I got them but I think BlackReport community still has many questions to you. Don’t let everyone wait any longer, now we will continue part 2: “Live questions with BlackReport community”

Andy G

Thank you as well. Sure, let’s do it

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

I will unmute channel, all members of BlackReport please drop all the questions in the chat box

Tôi sẽ unmute kênh, tất cả các thành viên của cộng đồng BlackReport vui lòng gửi các câu hỏi mà bạn muốn gửi đến Visions vào trong khung chat.

Phần 2: Hỏi đáp cùng các thành viên cộng đồng Black

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Okay  please choose the 5 most typical questions and answer them for BlackReport community

Mr. Whiskers

[In reply to Allen]

Great question! Me and Andy have been working in the media and video production sector since 2015 so naturally communication comes very easy for us.

In our team we have an illustrator and animator. Together with them we created the designs for our NFTs, the ICKitties Universe and an animation that explains the lore behind everything.

We have always over-delivered and that’s because we always worked with the best of the best.

Since we joined forces with ICPuppies, you can expect nothing less but the best for both our communities

Andy G

[In reply to Corina ❤️ Spangler]

Thank you for asking! Sure, here is our list:

Website: https://www.ickitties.com/

Twitter: https://twitter.com/ICKitties

Reddit: https://reddit.com/r/ICKitties/

DISTRIKT: https://az5sd-cqaaa-aaaae-aaarq-cai.ic0.app/u/ickitties

DSCVR: https://h5aet-waaaa-aaaab-qaamq-cai.raw.ic0.app/p/ickitties

Our minting process will be live on www.entrepot.app, tomorrow. You have the countdown on our website.

On our twitter you can see the animated video that explains our Lore. It’s the pinned tweet.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Mr. Whiskers]

Câu hỏi tuyệt vời! Tôi và Andy đã làm việc trong lĩnh vực sản xuất video và truyền thông từ năm 2015 nên việc giao tiếp với chúng tôi rất dễ dàng.

Trong nhóm của chúng tôi, chúng tôi có một họa sĩ minh họa và hoạt họa. Cùng với họ, chúng tôi đã tạo ra các thiết kế cho NFT của chúng tôi, Vũ trụ ICKitties và một hình ảnh động giải thích truyền thuyết đằng sau mọi thứ.

Chúng tôi luôn giao hàng vượt mức và đó là bởi vì chúng tôi luôn làm việc với những gì tốt nhất.

Kể từ khi chúng tôi hợp tác với ICPuppies, bạn có thể mong đợi không gì khác ngoài điều tốt nhất cho cả cộng đồng của chúng tôi

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Done question 1

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Andy G]

Bạn có thể truy cập các phương tiện  truyền thông của ICKitties tại đây

Quá trình mint của chúng tôi sẽ xuất hiện trên www.entrepot.app vào ngày mai. Bạn có đếm ngược trên trang web của chúng tôi.

Trên twitter của chúng tôi, bạn có thể xem video hoạt hình giải thích Lore của chúng tôi. Đó là tweet được ghim

Done question 2

Mr. Whiskers

[In reply to Nhung Blevins]

We kept a really close connection with our community to ensure that the final product is going to be as good as everyone expects it to be.

We believe that a strong community is the cornerstone of every great project so we will continue this approach in the future.

We understood that NFTs are very well appreciated by the Asian market so the color theme and the artwork we chose are hopefully appealing to everyone, but especially to our Asian supporters

Andy G

[In reply to Linh Chi]

Our main strategic partner is ICPuppies, the number one collection in terms of number of NFTs sold on Internet Computer (ICP) network. Together with them we will develop our future plans.  They are also a pixel art collection, but instead of Kitties, like we do, they have Puppies.

As you probably read in the answers above we have Dfinity (the company behind Internet Computer) by our side who offered us a $10,000 Community Grant after interviewing us live and completing KYC forms with them 🙏

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Mr. Whiskers]

Chúng tôi giữ một mối liên kết thực sự chặt chẽ với cộng đồng của mình để đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng sẽ tốt như mọi người mong đợi.

Chúng tôi tin rằng một cộng đồng vững mạnh là nền tảng của mọi dự án tuyệt vời, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục phương pháp này trong tương lai.

Chúng tôi hiểu rằng NFTs được thị trường châu Á đánh giá rất tốt, vì vậy chủ đề màu sắc và tác phẩm nghệ thuật chúng tôi chọn hy vọng sẽ thu hút mọi người, đặc biệt là với những người ủng hộ chúng tôi ở châu Á.

Done question 3

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Andy G]

Đối tác chiến lược chính của chúng tôi là ICPuppies, tập hợp số một về số lượng NFT được bán trên mạng Máy tính Internet (ICP). Cùng với họ, chúng tôi sẽ phát triển các kế hoạch trong tương lai của mình. Chúng cũng là một bộ sưu tập nghệ thuật pixel, nhưng thay vì Kitties, như chúng tôi làm, họ có Puppies

Như bạn có thể đã đọc trong các câu trả lời ở trên, chúng tôi có Dfinity (công ty đứng sau Máy tính Internet) bên cạnh chúng tôi, người đã đề nghị hỗ trợ cộng đồng 10.000 đô la cho chúng tôi sau khi phỏng vấn chúng tôi trực tiếp và hoàn thành các biểu mẫu KYC với họ

Done question 4

Mr. Whiskers

[In reply to Trần Galla]

We plan to build a P2E game with our partners ICPuppies that we have high hopes that will become mainstream. We’ll release more info about it in the coming weeks when all the details have been ironed out 🙏

On top of that, we are planning to design a book (like a children’s book if you will) which will help the future generations understand what NFTs are and how everything will be included in the Metaverse.

Basically both parents and children will learn together about NFTs from our book; this is one of the reasons why we chose Kitties for our NFT collection, we designed the lore with the 7 Kingdoms and the story for each of them.

This part of our plan will be built as a long term idea with results over the next couple of years. In our opinion adoption should be spread further than the online media and start going directly into people’s homes. That’s our approach to it and we believe that it will have a positive impact.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Mr. Whiskers]

Chúng tôi có kế hoạch xây dựng trò chơi P2E với các đối tác ICPuppies mà chúng tôi hy vọng nó sẽ trở thành xu hướng chủ đạo. Chúng tôi sẽ công bố thêm thông tin về nó trong những tuần tới khi tất cả các chi tiết đã được hoàn thiện 🙏

Trên hết, chúng tôi đang có kế hoạch thiết kế một cuốn sách (như sách dành cho trẻ em nếu bạn muốn) giúp thế hệ tương lai hiểu NFT là gì và mọi thứ sẽ được đưa vào Metaverse như thế nào.

Về cơ bản, cả cha mẹ và con cái sẽ cùng nhau tìm hiểu về NFTs từ cuốn sách của chúng tôi; đây là một trong những lý do tại sao chúng tôi chọn Kitties cho bộ sưu tập NFT của mình, chúng tôi thiết kế truyền thuyết về 7 Vương quốc và câu chuyện cho mỗi người trong số họ.

Phần kế hoạch này của chúng tôi sẽ được xây dựng như một ý tưởng dài hạn với kết quả trong vài năm tới. Theo ý kiến   của chúng tôi, việc áp dụng nên được lan truyền rộng rãi hơn các phương tiện truyền thông trực tuyến và bắt đầu đi trực tiếp vào nhà của mọi người. Đó là cách tiếp cận của chúng tôi và chúng tôi tin rằng nó sẽ có tác động tích cực.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Thanks you, your answers are so detailed and easy to understand

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures, [12/16/2021 8:49 PM]

I am glad you are here today.

ICKitties is a project very interesting and potential.

Mr. Whiskers

Thank you for the very well conducted AMA, this was a great experience for us! You and the community are amazing!

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

[In reply to Mr. Whiskers]

Your’re welcome. Wish your project will achieve great success in the future

AMA ICKitties ended

Nếu có bất kì câu hỏi hay thắc mắc nào bạn có thể truy cập vào các kênh truyền thông của ICKitties để được giải đáp

Cảm ơn sự tham gia của tất cả các thành viên BlackReport ngày hôm nay 🙏

——————————

If you have any questions or concerns, feel free to visit ICKitties’ communication channels for answers.

Thanks to all BlackReport members for participating today🙏

Tham gia nhóm BlackReport để cập nhập thông tin sớm nhất !

iconHASHTAG HÀNG ĐẦU

Bài viết liên quan