icon
vien
icon
icon

Recap AMA Algodex – Black Report

Đăng bởi Charles vào February 16, 2022

Vào 19h00 (UTC+7) ngày 15 tháng 2 năm 2022, cộng đồng Black Report có cơ hội trao đổi với Alex thông qua AMA để cung cấp thông tin hữu ích về dự án Algodex.

Algodex là phần mềm phi tập trung cho phép người mua và người bán giao dịch với tài sản tiêu chuẩn của Algorand được lưu trữ trên Algorand Blockchain.

Chương trình AMA

⚡️Phần 1: Giới thiệu và trả lời các câu hỏi từ cộng đồng twitter

Giới thiệu về Black Report và dự án Algodex

Black Report sẽ đưa ra 5 câu hỏi đến từ cộng đồng quan tâm tới Algodex để có thể hiểu rõ hơn về dự án.

⚡️Phần 2: Hỏi đáp cùng các thành viên Black Report

Nhóm sẽ được mở chat và mọi người có thể trực tiếp đặt câu hỏi cho dự án.

Khách mời AMA sẽ chọn ra 5 câu hỏi ấn tượng nhất để giải đáp cho mọi người.

Nội dung của chương trình AMA

Phần 1: Giới thiệu và tìm hiểu chung về dự án

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

AMA will start with Part 1: Introduction and answer 5 questions from twitter

Firstly, I will introduce about BlackReport.

BlackReport is a center where research, analysic, invest, launchpad for Cryptocurrency project and Blockchain technology. Moreover, we also research, provide information regard to airdrop events and find potential hidden gem to community.

Disclaimer: All contents on BlackReport for informational purposes and do not constitute financial advice, investment advice, trading advice

To understand clearly, can you introduce about yourself, your team and Algodex project to Black Report community? @a3voices 

Translate

Để mọi người có thể hiểu rõ hơn bạn có thể giới thiệu về bản thân, team của bạn và dự án Algodex đến cộng đồng BlackReport được không?

Alex

So my name is Alexander Trefonas, and I am the founder of Algodex, and leading a team which is building Algodex. Algodex is one of the first DEX’s on Algorand and it uses a unique limit order system

It has been launched to Mainnet last Thursday

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Translate

Vì vậy, tên tôi là Alexander Trefonas, và tôi là người sáng lập Algodex và lãnh đạo một nhóm đang xây dựng Algodex. Algodex là một trong những DEX đầu tiên trên Algorand và nó sử dụng một hệ thống lệnh giới hạn duy nhất

Algodex đã ra mắt Mainnet vào thứ Năm tuần trước

Thanks for your sharing. Very detailed and specific, I am sure after your introduction, everyone here also learn more about you, your team and your project

Don’t let everyone wait any longer, I will start with 5 typical questions from BlackReport community.

Q1: As the leader and the place to attract cash flow to the ALGO ecosystem, what does algodex plan for NFT, launchpad and lending? Can you briefly describe the project’s development plan and orientation in Q1 2022?

Translate

Q1: Là người đi tiên phong và là nơi thu hút dòng tiền vào hệ sinh thái ALGO, Algodex có kế hoạch gì cho NFT, launchpad và cho vay? Ông có thể mô tả ngắn gọn về kế hoạch và định hướng phát triển của dự án trong Q1 2022?

Alex

Alright sounds good!

Algodex is the only NFT trading platform that supports all assets, including NFTS. As such we are going to make it easier to look up and trade NFTs.

We do not have plans for a launchpad and lending at this point since we are trying to hyper-focus on our core features and make them very high-quality.

The plan for 2022 is to add a trading API and SDK, add an inbuilt rewards system featuring the Algodex token (ALGX) that rewards liquidity providers, and improve NFT support, such as showing metadata and images inside of the listings.

We are also creating a new NFT specific interface

(done)

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Translate

Algodex là nền tảng giao dịch Algorand duy nhất hỗ trợ tất cả các tài sản, bao gồm cả NFT. Như vậy, chúng tôi sẽ giúp việc tra cứu và giao dịch NFT dễ dàng hơn.

Chúng tôi không có kế hoạch cho bệ phóng và cho vay vào thời điểm này vì chúng tôi đang cố gắng tập trung vào các tính năng cốt lõi của mình và làm cho chúng có chất lượng cao. 

Kế hoạch cho năm 2022 là thêm API và SDK giao dịch, thêm hệ thống phần thưởng có sẵn có mã thông báo Algodex (ALGX) thưởng cho các nhà cung cấp thanh khoản và cải thiện hỗ trợ NFT, chẳng hạn như hiển thị siêu dữ liệu và hình ảnh bên trong danh sách. 

Chúng tôi cũng đang tạo một giao diện cụ thể cho NFT.

Thanks for your answer Alex, looking forward to seeing your goals and how you achieve them in 2022

Alex

Thank you!

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Okay, next question

Q2: In Algodex NFT trading, users can trade and sell their NFTs for profit? It only be auction model or it would integrate buy and sell? Can you explain detail on whichever NFT trading model you would adopt, transaction fee and how the price of the NFTs are determined?

Translate: Trong giao dịch Algodex NFT, người dùng có thể giao dịch và bán NFT của họ để kiếm lời không? Nó chỉ là mô hình đấu giá hay nó sẽ tích hợp mua và bán? Bạn có thể giải thích chi tiết về mô hình giao dịch NFT nào bạn sẽ áp dụng, phí giao dịch và cách xác định giá của NFT không?

Alex

Yes, users are currently able to trade all NFTs for profit. It uses the same limit orders as for selling other assets.

There are currently no transaction fees, and only the minimal Algorand network fees (0.002-0.005 algo) per transaction.

The sellers set the price of the NFTs via limit orders.

We also plan on adding unique staking features such that people can stake ALGX onto NFT sellers, thus boosting their rank in the market place,  and receive a commission on all NFT sales. (done)

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Translate

Có, người dùng hiện có thể giao dịch tất cả các NFT để kiếm lợi nhuận. 

Nó sử dụng các lệnh giới hạn tương tự như để bán các tài sản khác. Hiện tại không có phí giao dịch và chỉ có phí mạng Algorand tối thiểu (0,002-0,005 algo) cho mỗi giao dịch. 

Người bán đặt giá của NFT. 

Chúng tôi cũng có kế hoạch bổ sung các tính năng đặt cược độc đáo để mọi người có thể đặt cược ALGX vào người bán NFT, do đó nâng cao thứ hạng của họ trên thị trường và nhận hoa hồng trên tất cả doanh số bán hàng NFT.

Sounds very interesting, want to experience it now

Thanks Alex, question 3

Q3: Could you tell us about the background and experience of your DEVELOPMENT TEAM? How will they carry out your project during this current pandemic?

Translate

Bạn có thể cho chúng tôi biết về nền tảng và kinh nghiệm của NHÓM PHÁT TRIỂN của bạn? Họ sẽ thực hiện dự án của bạn như thế nào trong thời kỳ đại dịch hiện nay?

Alex

We have a development team based around the world remotely with varying experience levels, and with some possessing decades of experience in different areas of software development. We have had no issues working during the pandemic.

(done)

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Translate

Chúng tôi có một nhóm phát triển từ xa trên khắp thế giới với nhiều cấp độ kinh nghiệm khác nhau và với một số người có hàng chục năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát triển phần mềm khác nhau. Chúng tôi không gặp vấn đề gì khi làm việc trong thời kỳ đại dịch.

Great team!

Next question

Q4: 

How does Algodex think with Asia market? Does your team have any plan approach ASEAN which the potential market in crypto, there have many great teams and investors wanna work and earn money from crypto?

Translate

Algodex nghĩ như thế nào với thị trường Châu Á? Nhóm của bạn có kế hoạch nào tiếp cận ASEAN, thị trường tiềm năng về tiền điện tử, có nhiều đội và nhà đầu tư tuyệt vời muốn làm việc và kiếm tiền từ tiền điện tử không?

Alex
The Asia market is our primary focus currently as many of our users are there. As such we have worked on internationalization support in the user interface and support over 20 languages. Many of our early backers are from this region. We do not have a plan to approach ASEAN.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Translate

Thị trường Châu Á là trọng tâm chính của chúng tôi hiện tại vì có rất nhiều người dùng của chúng tôi ở đó. Như đã làm việc về hỗ trợ quốc tế hóa trong giao diện người dùng và hỗ trợ hơn 20 ngôn ngữ. Nhiều người trong số những người ủng hộ ban đầu của chúng tôi đến từ khu vực này. Chúng tôi chưa có kế hoạch tiếp cận ASEAN.

Thanks for your answer, the last question

Alex

Sure

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

This question is related to security and surely many people in the community are interested

Q5:

Probably the biggest concern of all potential investors is security of their funds and ability to withdraw while observing local legal requirements. How are you addressing these? 

Translate:

Có lẽ mối quan tâm lớn nhất của tất cả các nhà đầu tư tiềm năng là bảo mật tiền của họ và khả năng rút tiền trong khi tuân thủ các yêu cầu pháp lý địa phương. Bạn đang giải quyết những vấn đề này như thế nào?

Alex

Great question, and security is one of our biggest concerns.

Algodex has had two security audits with Runtime Verification, and we continually review our smart contracts and add more tests to ensure security. We have a second and simple order cancellation website that all users can withdraw orders from, which is accessible globally.

Users can use this website to withdraw funds if they cannot access the main Algodex website. The link is: https://ordercancel-mainnet.algodex.com

(done)

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Translate

Câu hỏi hay và bảo mật là một trong những mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi.

Algodex đã có hai cuộc kiểm tra bảo mật với xác minh thời gian chạy và chúng tôi liên tục xem xét các hợp đồng thông minh của mình và thêm nhiều bài kiểm tra khác để đảm bảo an ninh. Chúng tôi có trang web hủy đơn hàng thứ hai và đơn giản mà tất cả người dùng có thể rút đơn hàng từ đó, có thể truy cập trên toàn cầu.

Người dùng có thể sử dụng trang web này để rút tiền nếu họ không thể truy cập trang web chính của Algodex. Liên kết là: https://ordercancel-mainnet.algodex.com

Thanks for all your answers Alex

I got them but I think BlackReport community still has many questions to you.

Are you ready begin part 2 Alex?

Alex

sure, and yes am ready

Phần 2: Hỏi đáp cùng các thành viên cộng đồng Black Report

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Don’t let everyone wait any longer, now we will continue part 2: “Live questions with BlackReport community”

I will unmute channel, all members of BlackReport please drop all the questions in the chat box

Translate

Tôi sẽ unmute kênh, tất cả các thành viên của cộng đồng BlackReport vui lòng gửi các câu hỏi mà bạn muốn gửi đến Alex vào trong khung chat.

Linda Engel

Question 1: Can you explain how is your Tokenomics Distribution? How many tokens Will be minted ? And How many tokens Will be locked by the team?

Alex

We have a tokenomics that can be found here: https://github.com/algodex/algodex-public-documents/blob/master/Algodex%20Tokenomics.pdf

There will be 6 billion tokens minted. 17.25% are retained by the parent company / team and will be in the treasury with a longer vesting period.

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Question 1: Bạn có thể giải thích cách phân phối Tokenomics của bạn như thế nào không? Có bao nhiêu mã thông báo sẽ được đúc? Và có bao nhiêu mã thông báo sẽ bị khóa bởi nhóm?

Trả lời: Chúng tôi có một tokenomics có thể được tìm thấy tại đây: https://github.com/algodex/algodex-public-documents/blob/master/Algodex%20Tokenomics.pdf

Sẽ có 6 tỷ token được đúc. 17,25% được giữ lại bởi công ty mẹ / nhóm và sẽ nằm trong kho quỹ với thời gian vesting dài hơn.

Huyền Gangster

Question 2: What is the most ambitious goal of your project? Could share with us any Upcoming Updates?

Alex

1. We are introducing a rewards platform so that every trading pair will have its own staking and rewards pools. The staking is done by keeping limit orders open and providing liquidity.

2. We are going to create a new NFT platform that uses similar smart contracts and lets people stake ALGX onto sellers, thus earning a commission from their sales.

3. We are actively creating a trading SDK and API so that active traders can inject more liquidity into the orders instead of it being a manual process. This will reduce spreads quite a lot and provide a lot more liquidity.

Also, ultimately Algodex is going to be a one-stop shop for everything Algorand. It will become its own integrated ecosystem

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Question 2: Mục tiêu tham vọng nhất của dự án của bạn là gì? Có thể chia sẻ với chúng tôi bất kỳ Cập nhật sắp tới nào không?

Answer

1. Chúng tôi đang giới thiệu một nền tảng phần thưởng để mọi cặp giao dịch sẽ có phần thưởng và đặt cược riêng. Việc đặt cược được thực hiện bằng cách mở các lệnh giới hạn và cung cấp tính thanh khoản.

2. Chúng tôi sẽ tạo một nền tảng NFT mới sử dụng các hợp đồng thông minh tương tự và cho phép mọi người đặt cược ALGX vào người bán, do đó kiếm được hoa hồng từ việc bán hàng của họ.

3. Chúng tôi đang tích cực tạo SDK và API giao dịch để các nhà giao dịch tích cực có thể đưa thêm tính thanh khoản vào các đơn đặt hàng thay vì đó là một quy trình thủ công. Điều này sẽ làm giảm chênh lệch giá khá nhiều và mang lại tính thanh khoản cao hơn rất nhiều.

Ngoài ra, cuối cùng Algodex sẽ là một cửa hàng duy nhất cho mọi thứ của Algorand. Nó sẽ trở thành hệ sinh thái tích hợp của riêng nó

Zain X Zain

So many investors have just focused on price of token in short term instead of understanding the real value of the project. Can you tell us on motivations and benefits for investors to invest in Algodex in long term?

Alex

Algodex is a very long-term project that we will keep building on, making it better with high-quality and useful features. It is eventually meant to be a platform that fulfills many DeFi needs using Algorand, one of the technically best blockchains in security and speed

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Question 3: Có quá nhiều nhà đầu tư chỉ tập trung vào giá token trong ngắn hạn thay vì tìm hiểu giá trị thực của dự án. Ông có thể cho biết động cơ và lợi ích để các nhà đầu tư đầu tư lâu dài vào Algodex?

Answer:

Algodex là một dự án dài hạn mà chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng, làm cho nó trở nên tốt hơn với các tính năng hữu ích và chất lượng cao. Cuối cùng, nó được coi là một nền tảng đáp ứng nhiều nhu cầu của DeFi khi sử dụng Algorand, một trong những blockchain tốt nhất về mặt kỹ thuật về bảo mật và tốc độ

Betty Stallings

What’s your main focus right now, are you focused on the community or market/Exchange or the products?

Alex

Right now we are almost entirely focused on improving the software and adding more features. We are extremely technically focused. However, we also have many community channels for different languages across Telegram and Discord, and keep up with the community. We are also airdropping ALGX to all early users of Mainnet (in addition to people who used Testnet in the past).

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Question 4: Trọng tâm chính của bạn lúc này là gì, bạn có tập trung vào cộng đồng hay thị trường / Sàn giao dịch hay sản phẩm không?

Answer: Hiện tại, chúng tôi gần như hoàn toàn tập trung vào việc cải thiện phần mềm và bổ sung thêm nhiều tính năng. Chúng tôi cực kỳ chú trọng về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có nhiều kênh cộng đồng cho các ngôn ngữ khác nhau trên Telegram và Discord, đồng thời theo kịp cộng đồng. Chúng tôi cũng đang airdrop ALGX cho tất cả những người dùng đầu tiên của Mainnet (ngoài những người đã sử dụng Testnet trước đây)

The last question

Nico Moe

Is your project a community only for English speaking an countries or for users not of other languages?

Alex

Our project, Algodex, is meant to be a global project supporting users from all countries. We have support for 20+ languages on the main interface including Vietnamese

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

Question 5: Dự án của bạn là một cộng đồng chỉ dành cho những quốc gia nói tiếng Anh hay dành cho những người dùng không sử dụng các ngôn ngữ khác?

Answer: Dự án của chúng tôi, Algodex, có nghĩa là một dự án toàn cầu hỗ trợ người dùng từ tất cả các quốc gia. Chúng tôi có hỗ trợ hơn 20 ngôn ngữ trên giao diện chính bao gồm cả tiếng Việt

Thanks Alex, your answers are so detailed and easy to understand

I am glad you are here today

Alex T

You’re welcome!

thank you!

Charles | Gunstar Metaverse | BlackVentures

AMA Algodex ended

If you have any questions or concerns, feel free to visit Algodex’s communication channels for answers.

Thanks to all BlackReport members for participating today!

Translate

Nếu có bất kì câu hỏi hay thắc mắc nào bạn có thể truy cập vào các kênh truyền thông của Algodex để được giải đáp

Cảm ơn sự tham gia của tất cả các thành viên BlackReport ngày hôm nay!

🌐 Algodex’s Official Social Media

Twitter https://twitter.com/AlgodexOfficial

Website about.algodex.com

Telegram https://t.me/algodex

Reddit https://www.reddit.com/r/Algodex/

Vietnamese https://t.me/Algodex_VN

Tham gia nhóm BlackReport để cập nhập thông tin sớm nhất !

iconHASHTAG HÀNG ĐẦU

Bài viết liên quan